رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان

در این پست قصد معرفی فایل رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان را داریم با ما همراه باشید.
رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان|41033302|qyx|پیشرفت تحصیلی, سلامت عمومی, سبك های هویت دانش آموزان

این فایل فهرست ندارد

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سلامت عمومی در ارتباط با سبك های هویت و پیشرفت تحصیلی با نمونه 280 نفری از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و به روش نمونه گیری خوشه ای در سال تحصیلی 91-1390 توسط پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه سبك هویت برزونسكی و سلامت عمومی گلدبرگ و در مورد متغیر پیشرفت تحصیلی با استفاده از معدل آنان انجام شد. جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای مختلفی مثل تحلیل عاملی، رگرسیون چندمتغیره و آزمون لیزرل در مورد فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادكه سبك های هویتی اطلاعاتی و هنجاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار دارد و این در حالی است كه سبك هویت اجتنابی با متغیر پیشرفت تحصیلی رابطه ای نداشت. همچنین سبك های اطلاعاتی و هنجاری با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار داشت و سبك هویت اجتنابی دارای رابطه مثبت معنادار بود. در بررسی تفاوتهای جنسیتی یافته های پژوهشی حاكی از یك تفاوت معنادار بین گروه دختران و پسران در استفاده از سبك های هویتی بود. بدین صورت كه دختران در دو شاخص هویت اجتنابی و هنجاری نمره بالاتری نسبت به پسران بدست آوردند و این در حالی است كه از نظر سلامت عمومی در بین این 2 گروه تفاوتی وجود نداشت همچنین در بررسی پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیر جنسیت و رشته تحصیلی نشان داده شد كه دختران در مقایسه با پسران از موفقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند و همچنین از نظر میانگین دانش آموزان ،میانگین دانش آموزان در رشته علوم تجربی بالاتر از علوم انسانی بود.همچنین با بررسی مدل نهایی و هدف پژوهش مشخص شد كه افسردگی به عنوان یكی از ابعاد 4 گانه سلامت عمومی می تواند به عنوان یك عامل مناسب و با نقش واسطه ای در سبك های هویت و پیشرفت تحصیلی عمل كند و این نقش را به خوبی ایفا نماید.این پژوهش، نقش سبكهای هویت بر پیـشرفت تحصـیلی را از طـریق متغیر واسطه ای سلامت عمومی ( افسردگی) تایید می كند.


مطالب دیگر:
پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهامپاورپوینت شاخص های بازار سهام (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)شناسایی عناصر اصلی ریسک و بررسی چگونگی تأثیر بالقوه آنتحقیق تاریخچه عكاسی در ایران و جهانپاورپوینت مدیریت بحران 26 اسلایدتحقیق قیام امام حسینتهیه مدل کسب و کار برای سیستم MISتحقیق در مورد مانیتورتحقیق درمورد مانیتور و تاریخچه آنپاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعتپاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكیپاورپوینت خلاقیت ، كارآفرینی، خوداشتغالیتحقیق در مورد محمدرضا شاهسیستمهای پشتیبانی تصمیم گیریتحقیق در مورد کارپاورپوینت حسابداری صنعتی (1)شعاع اتمی و بررسی آنپاردپوینت مراحل توسعه مدیریتدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجانات مثبتدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای روانشناختیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانی های یادگیریدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعالدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی و ارتباط موثردانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت ابراز وجوددانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق منشا سرطان